VIP升級

薛丁格 Erwin Schrödinger

奧地利物理學家,一八八七年出生於維也納。以研究量子理論聞名,並以著名的波動方程式開創了波動力學,因而獲得一九三三年諾貝爾物理學獎。一九六一年卒於維也納。