VIP升級

朱祖謀

(1857-1931)一名孝臧,字藿生、古微,號漚尹,又號彊村。清浙江省歸安埭溪渚上彊村人,因此常用「上彊村人」為別名。咸豐七年生,光緒八年中舉,九年中進士,曾任翰林院庶吉士、翰林院編修,官至禮部右侍郎,曾出廣東學政。民國後,隱居上海,著述以終。朱祖謀工於詞曲,詞風近於吳文英、姜燮,與況周頤、王鵬運、鄭文焯合稱「清末四大家」。選輯《宋詞三百首》、《湖州詞徵》等書,並校刻唐宋元明一百六十多家詩詞為《彊村叢書》。

作品列表