VIP升級

況周頤

字夔笙,晚號蕙風詞隱。晚清詞人。以詞爲專業,致力五十餘年,早年詞風豔麗,清亡後,以遺老自居,詞作寄寓懷戀清室之意。與樊樊山、朱祖謀、鄭文焯稱「晚清詞學四大家」。